Accounting

Vastuullinen sijoittaminen perustuu kiteytetysti sellaisiin sijoituksellisiin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään saavuttamaan taloudellisten tulosten ohessa positiivisia ja myönteisia sosiaalisia-, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia. Kyseessä ei olekaan mikään pieni sijoitusmaailman koukero, vaan Nordnetin mukaan nykyisin yli puolet sijoittajista pitävätkin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä sijoituspäätöksiä tehdessään.

Vastuullinen sijoittaminen voi perustua niin positiiviseen kuin myös negatiiviseen sijoituskohteiden valikointiin. Negatiivinen valikointi tarkoittaakin sitä, että sijoittaja tietoisesti sulkee ulos tai poistaa kokonaan omasta harkinnastaan tietyt epämieluisat sijoituskohteet, kuten esimerkiksi ase-, sota-, alkoholi- tai tupakkateollisuuden. Negatiivinen sijoituskohteiden valikointi tunnetaan myös eettisenä sijoittamisena, jossa sijoituspäätökset tehdään puhtaasti henkilökohtaiseen arvopohjaan perustuen.

Mainos

Positiivinen valikointi taasen merkkaa sitä, että sijoittaja varta vasten painottaa omissa sijoitustoimissaan sellaisia sijoituskohteita (toimialoja, yhtiöitä, ilmiöitä), jotka nähdään vastuullisina kokonaisuuksina muun muassa ympäristön, yhteiskunnan, ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisuuden näkökulmista.

Myös sijoittamalla on siis mahdollista vaikuttaa kestävän kehityksen ylläpitoon, yleisen hyvän toteutumiseen sekä ilmaston muutoksen ja muiden globaalien uhkien torjuntaan siinä missä muillakin päivittäisillä valinnoilla. Vastuullinen sijoittaminen onkin yksi suurimmista sijoittamiseen liittyvistä trendeistä tällä hetkellä, sillä yhä useammat sijoittajat kiinnittävät alati enemmän huomioita siihen, millä perusteilla sijoitetut varat tuottoa oikein poikivat.

Vastuullinen sijoitusstrategia & vastuulliset sijoituskohteet

Kaikesta sijoittamisesta puhuttaessa oman sijoitussuunnilteman laatiminen on hyvinkin tärkeää sijoittamisen alkutaipaleella. Sijoitusstrategian ja -suunnitelman luomiseen liittyvätkin ensin sekä sijoitusvarallisuuden että sijoitusajan määritteleminen, joista jälkimmäinen koskee myös sijoittamisen tavoitteiden huomioon ottamista.

Erilaiset sijoituskohteet sisältävät aina myös omat riskinsä sekä omat tuotto-odotuksensa, joiden punnitseminen on tärkeää sijoituspäätöstä tehdessä. Miten paljon riskiä kestät, ja kuinka paljon haet sijoituksillesi tuottoa määritellyltä ajanjaksolta?

Vastuullisessa sijoittamisessa näiden peruskysymysten rinnalle nousevatkin sitten myös vastuullisuuteen ja eettisyyteen liittyvät huomiot erinäisistä sijoituskohteista. Vastuullisessa sijoitustavassa sijoittaja pyrkiikin noudattamaan tiettyjä sosiaalisia, eettisiä ja poliittisia periaatteita pelkän tuoton tavoittelun ohessa.

Kukin sijoittaja määrittelee vastuullisuuden omalla tavallaan, joten sijoittaja määrittelee siis itse myös sen, millaisiin asioihin hän haluaa vastuullisilla sijoitusvalinnoillaan vaikuttaa. Yksittäistä ”oikeaa” tapaa vastuulliseen sijoittamiseen ei siis ole, vaan kukin sijoittaja määrittelee omaan sijoitussuunnitelmaansa ja -strategiaansa – parhaiten sopivat, vastuullisuutta edistävät sijoitustoimet.

Mutta millaisia ilmastoystävällisiä, vastuullisia ja kaiken kaikkiaan eettisiä sijoituskohteita markkinoilta sitten löytyy, ja miten tällaisiin sijoituskohteisiin on mahdollista päästä helpoiten käsiksi? Seuraavassa kerrommekin tiivistetysti helpoimmat väylät vastuullisten sijoituskohteiden etsintään sekä vastuullisen sijoittamistoiminnan aloittamiseen.

Vastuulliset osakkeet

Ensimmäinen vaihtoehto, ja se ”suorin” vaihtoehto vastuullisen sijoittamisen maailmassa on sijoittaa suoraan sellaista yhtiöiden osakkeisiin, jotka kiinnittävät toiminnassaan jollain tapaa erityistä huomiota esimerkiksi ympäristöön, kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen tai globaalien uhkakuvien torjumiseen. Vastuullisen sijoittajan osakesalkkuun voi toki kuulua myös osakkeita yhtiöiltä, joiden liiketoimintamallit ja muut prosessit ovat muutoin vain ekologisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti vastuullisia, tai jotka ovat omistautuneet uusien vastuullisten ratkaisujen kehittämiseen ja luomiseen.

Kuten voit havaita, voidaan näihin luokitteluihin sisällyttää maailmanlaajuisesti lukuisia ja lukuisia erilaisia suuriakin yhtiöitä, sillä nämä vastuulliseen ja eettiseen toimintaan liittyvät seikat ovat olleet tunnetusti jatkuvasti suuremmassa roolissa yritysten imagon rakentumisen kannalta.

Suomen kamaralta vastuullisin yritysbrändi oli vuoden 2018 Sustainable Brand Index -tutkimuksessa Valio – jo kuudetta vuotta putkeen. Kakkoseksi tässä samaisessa tutkimuksessa ylsi Fazer ja kolmanneksi S-market.

Vastuullisen toiminnan yhtiöitä voi haravoida myös Science Based Targets -verkkosivustolta (sciencebasedtargets.org), joka listaa maailmanlaajuisesti ne yhtiöt, jotka ovat sitoutuneet erinäisten ympäristöjärjestöjen ja-instituutioiden hyväksymiin ilmastotavoitteisiin. Tältä Science Based Targets -sivuston listauksesta löytyy lukuisia suuria, suomalaisyhtiöitä, kuten Elisa, Kesko, Nokia ja Stora Enso.

Vastuulliset rahastot

Sinun ei tarvitse kuitenkaan olla täydellisen perillä osakekurssien käänteistä ja yksittäisten yhtiöiden tilanteesta vastuullisen sijoittamisen aloittamiseen. Osakkeisiin sijoittaminen sisältää nimittäin usein mahdollisuudet paremmista tuotoista, mutta vastapainoksi suora osakesijoittaminen vaatii sijoittajalta myös enemmän työtä ja tietoa.

Myös riskit ovat suorissa osakesijoituksissa usein korkeampaa sorttia kuin toisessa vastuullisessa sijoitusmuodossa: rahastosijoittamisessa. Markkinoilta löytyykin pitkät pinot erilaisia, vastuullisia rahastoja, joissa rahastojen varat on sijoitettu eettisesti, vastuullisesti ja kaiken kaikkiaan kestävään kehitykseen nojaaviin yhtiöihin.

Tällaiset vastuulliset rahastot sekä ETF-rahastot eivät esimerkiksi omista osuuksia ase- tai sotateollisuuteen, tupakkaan, alkoholiin, hiilivoimaan, uhkapeleihin tai torjunta-aineisiin. Vastuullisiin rahastoihin liittyy myös matalan hiiliriskin periaate, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston yhtiöiden hiilidioksidipäästöt tulee olla matalalla tasolla. Rahaston riippuvuus fossiilisista polttoaineista on myös oltava mahdollisimman pieni.

Vastuullisia rahastoja on mahdollista etsiä ja luokitella myös Morningstarin vastuullisuusratingin (Morningstar Sustainability Rating) mukaan. Korkean Morningstarin vastuullisuusluokituksen saanut rahasto on siis sijoittanut varansa sellaisiin yhtiöihin, joiden toimintaperiaatteissa huomioidaan erinäiset vastuut mm. ympäristöön, kestävästä kehitykseen sekä muutoin hyvään hallintotapaan liittyen. Vastuullisuusrating siis kertoo, kuinka hyvin ne yhtiöt, joihin rahasto on varansa sijoittanut, hoitavat vastuullisuuteen liittyviä erinäisiä riskejä, ja toisaalta hyödyntävät näistä riskeistä syntyviä mahdollisuuksia.

Vastuullisia rahastoja pystyy helposti etsimään ja luokittelemaan muun muassa Nordnetin palvelussa, jossa käyttäjä pystyy helposti filtteröimään rahastovaihtoehdoista ulos sellaiset rahastot, jotka sisältävät sijoituksia ei-haluttuihin aloihin ja kategoriohin. Lähes kaikilta pankeilta löytyy myös omat vastuulliset rahastot, joita nämä pankit asiakkailleen sijoitustuotteina tarjoavat.

Metsäsijoitukset

Metsät kuuluvat eittämättä myös vastuullisten, ”vihreiden” sijoituskohteiden kerhoon, ja kotimaiseen metsään sijoittaminen onkin ehdottomasti hyvä tapa vastuullisen ja ympäristöystävillisen sijoitustoiminnan harjoittamiseen. Eipä metsiä kutsutakaan Suomessa turhaan ”vihreäksi kullaksi”. Metsäsijoitukset ovatkin yksi keino muun muassa sekä fossiilisten polttoaineiden että muovivalmisteiden käytön hillitsemiseen. Myös hiilinielusta huolehtiminen kuuluu metsäsijoittamiseen laadukkaan metsänhoidon kautta.

Suorilla metsäsijoituksilla voi siis tehdä paljon hyvää ympäristön hyväksi, mutta tässä vaiheessa on hyvä muistaa yksi seikka: metsäsijoittaminen vaatii myös sijoittajalta paljon työtä. Siinä missä rahastojen ja osakkeiden arvo vaihtelee markkinoilla kurssikäänteiden mukaan, on metsän tuottavuudesta pidettävä itse huolta. Näihin huoltotoimiin kuuluukin metsänharvennuksen lisäksi muun muassa lannoitukset, ojitukset sekä uusien taimien istuttaminen. Tämän lisäksi myös harvennushakkuista saadut puut on tunnetusti myös saatava myytyä eteenpäin tuottavuuden varmistamiseksi.

Metsiin sijoittaminen – ja etenkin niiden tuottavuudesta huolehtiminen – ei siis ole varsinaisesti mikään helpoin mahdollinen tehtävä. Metsäsijoittamista voi kuitenkin harjoittaa myös yksinkertaisimmissa muodoissa, kuten esimerkiksi yhteismetsiin tai metsärahastoihin sijoittamalla.

Yhteismetsiin sijoittamalla sijoittaja saa oman osuutensa useiden metsäsijoittajien muodostamasta, suuremmasta metsäkokonaisuudesta, jota nämä kaikki metsä-osakkaat hoitavat yhteisin voimin, riskit jakaen. Metsärahastoissa sijoittaminen hoituu taasen hyvin pitkälti samaa kaavaa kuin normaaleissakin rahastosijoituksissa, johon sijoittamalla sijoittajan ei siis tarvitse itse stressata sijoitusmetsiensä hoitamiseen liittyvistä velvotteista.

Voiko vastuullinen sijoittaminen siis kannattaa?

Ehdottomasti. Vastuullisiin yhtiöihin sijoittaminen – joko osakkaiden tai rahastojen kautta – on kaiken kaikkiaan järkevää sijoitustoimintaa monien alan asiantuntijoiden mukaan, sillä vastuulliset toimintaperiaatteet suojaavat myös yrityksiä – sekä täten myös niihin sijoittaneiden sijoittajien rahoja – erinäisiltä pörssikurssiin vaikuttavilta riskeiltä.

Esimerkiksi Volkswagenin vastuuton toiminta päästöjen suhteen rokotti yhtiön itsensä lisäksi myös siihen sijoittaneiden sijoittajien salkun arvoa isolla kauhalla. Vastuullisten periaatteiden yhtiöön sijoittamalla voi tällaisilta eettisyyteen liittyviltä skandaaleilta, ja niitä seuraavilta kurssiromahduksilta omalta osaltaan välttyä.

Vastuullisen sijoittamisen vaikutuksista lopulliseen tuottoon on tarjolla varsin ristiriitaista tutkimustietoa. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä vastuullisilla sijoitusvalinnoilla ei olisi mitään vaikutusta tuotto-odotteisiin, kun taasen toisille eettinen ja vastuullinen sijoittaminen kuulostaa jo terminäkin jonkinlaiselta tuotottomalta hyväntekeväisyydeltä. Tutkimuksissa on kuitenkin tullut myös ilmi, että vastuullisella sijoittamisella on saatu myös jopa parempia tuottoja kuin sellaisella sijoitustoiminnalla, jossa ei vastuullisuuden periaatteita ole pohdittu laisinkaan.

Ainoat vastuullisen sijoittamisen ”ongelmakohdat” liitetään hajauttamiseen. Mikäli esimerkiksi yksittäinen sijoittaja haluaa sijoittaa varojaan esimerkiksi vain Suomen sisällä suomalaisiin, vastuullisesti toimiviin yhtiöihin, tai vaikkapa vain yksittäiselle vastuulliselle toimialalle, voi sijoitussalkku jäädä sisällöltään turhankin yksipuoliseksi. Tällaisessa tapauksessa salkun koko tuotto riippuukin hyvin pitkälti vain näiden yksittäisten yhtiöiden tai toimialojen menestyksestä.

Kokonaiskuvassa erinäisiä vastuullisia sijoituskohteita on kuitenkin tarjolla maailmanlaajuisesti niin paljon, ettei vähäinen hajautus ole suinkaan vastuullisen sijoittajan ongelma – etenkään, mikäli sijoittaja ei itse sitoudu liikaa yksittäisten toimialojen pariin. Kansainvälisiä yhtiöitä ja täten myös rahastoja ei siis kannatakaan sulkea missään nimessä laskuista pois, mikäli vastuullista sijoitustoimintaa lähdet harjoittamaan.

Kaiken kaikkiaan vastuullinen sijoittaminen onkin fiksusti toteutettuna ehdottoman hyvä tapa omasta varaudesta huolehtimiseen. Tuotot ovat vähintääkin yhtä hyvät, ja riskit voidaan nähdä jopa pienempinä, kuin muussakin sijoitustoiminnassa. Näiden lisäksi vastuullisesti kasatun sijoitussalkun omistaminen tuo yksilön omalletunnolle sellaisia positiivisia vaikutuksia, joita ei voi kunnolla rahan arvossa edes mitata.

Saatat pitää myös näistä

Suomi inflaatiotaistelun merkittävimpiä häviäjiä – ”inflaatiotaistelussa menty jo yli”

Pääekonomisti Juhana Brotherus huolissaan Euroopan keskuspankin (EKP) päätökset ovat aiheuttaneet huolta monissa…

100 sijoitusasuntoa parissa vuodessa ostanut pariskunta hajauttaa nyt osakkeisiin

Asuntosijoittaminen on kasvattanut Suomessa suosiotaan erityisesti viimeisen vuosikymmenien ajan. Yksi asuntosijoittamiseen todenteolla…

Käyttötilien korot nollissa – pankit syyttävät asiakkaita

Vaikka käyttötileillä lepää yli 80 miljardia euroa, useimmat pankit eivät tarjoa niille…

Vuokramarkkinat elpymässä – selviä alueellisia eroja kuitenkin löytyy

Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n jäsenyritykset välittävät runsaasti vuokra-asuntoja Suomen suurin kiinteistövälitysverkosto, Suomen Kiinteistövälittäjät…