Fortumin uusiutuvalla energialla toimiva voimalaitos

Yhtiö

Fortum Oyj on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon, jakeluun ja myyntiin sekä energiatehokkuuteen ja ympäristöpalveluihin erikoistunut yritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja se työllistää noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. 

Yritys harjoittaa vakaata ja vakavaraista liiketoimintaa, jonka liikevaihto on vuosittain noin 10 miljardia euroa. Fortum osake on listattu Helsingin pörssissä, ja yrityksen markkina-arvo on noin 13,5 miljardia euroa. 

Mainos

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Veli-Matti Reinikkala ja varapuheenjohtajana Anja McAlister. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Markus Rauramo, joka on ollut roolissa vuodesta 2020. 

Suomen valtio omistaa Fortumin osakkeista sijoitusyhtiö Solidiumin kautta 51,26 %. Lisäksi Fortumilla on paljon muita osakkeenomistajia, jotka ovat pääasiassa instituutioita, sijoitusyhtiöitä ja yksityisiä henkilöitä. Osakkeenomistajien joukossa on myös ulkomaisia sijoittajia.

Fortum on yksi Euroopan suurimmista sähkön ja lämmön tuottajista ja se toimii useissa eri liiketoiminta-alueissa. Tulevaisuudessa Fortumin liiketoiminta hyötyy esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannon ja jakelun digitalisoinnista sekä uusiutuvan energian kysynnän kasvusta.

Fortumin liiketoimintasegmentit

Yritys jakaa liiketoimintansa neljään eri segmenttiin: Generation, Russia, City Solutions ja Consumer Solutions. Nämä segmentit tuottivat liikevaihtoa 2022 Q3 seuraavasti: Generation 894 milj.euroa, Russia 262 milj. euroa, City Solutions 254 milj, euroa ja Consumer Solutions 1 094 milj. euroa. 

Generation segmentti käytännössä vastaa sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Tähän kuuluu hiilidioksidivapaat vesivoima-, tuulivoima- ja ydinvoimatuotanto sekä mm. globaalit ydinvoiman asiantuntijapalvelut, sähkökauppa ja sähköntuotannon optimointi. 

Russia-segmentti puolestaan koostuu Venäjän liiketoiminnoista, kuten sähkö ja lämmön tuotannosta sekä myynnistä. Tähän segmenttiin kuuluu Fortumin täysin omistamat voimalaitokset sekä yhteisomistuksessa olevat yritykset. Yhtiö ilmoitti toukokuussa valmistuvansa poistumaan hallitusti Venäjän markkinoilta ensisijaisesti myymällä toiminnot. Tämä myyntiprosessi on nyt käynnissä. 

City Solutions segmentti vastaa kestävistä ratkaisuista kaupunkeihin Pohjoismaissa, Intiassa sekä Puolassa. Tähän segmenttiin kuuluu muun muassa jätteen hyötykäyttö ja muut kiertotalouden ratkaisut, kaukolämpö, aurinkovoiman tuotanto sekä uuden biomassaan liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. 

Viimeisenä Consumer Solutions segmentti, joka kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden myynnin kuluttajille Pohjoismaissa, Puolassa ja Espanjassa. Fortumilla on noin 2,2 miljoonaa asiakasta ja se on koko Pohjoismaiden suurin sähkön vähittäismyyjä. Segmentti tarjoaa myös sähkötuotteita ja digitaalisia kuluttajaratkaisuja. 

Uniper

Yhtiö nimeltä Uniper on tullut surullisen kuuluisaksi suomalaisille Fortumin alettua ostaa enemmistöosuutta yhtiöstä vuosina 2018-2019. Kaupat aiheuttivat jo tässä vaiheessa kohun, sillä Uniperin voimalaitokset toimivat pääosin fossiilisilla polttoaineilla. Tämä ei monen mielestä sopinut ydin-, tuuli- ja vesivoimaa ajaneen Fortumin imagoon. 

Fortum osti Uniperin osakkeita noin 7 miljardilla eurolla ja sai omistusaikanaan yhteensä noin 0,9 miljardin euron osingot vuosina 2018-2022. Uniper oli kannattava yhtiö ennen kuin kaasun hinta lähti nousuun vuonna 2021. Kaasun hinnan noustua yritys ajautui suuriin vaikeuksiin ja tarvitsi lisärahoitusta jo ennen sodan alkua tammikuussa 2022. 

Tässä vaiheessa hälytyskellojen olisi pitänyt jo soida, mutta Fortum päätti rahoittaa Uniperia noin 8 miljardilla eurolla, joka koostui lainasta ja lainantakauksesta. Muutaman kuukauden päästä havaittiin, että nämäkään rahat eivät olisi riittäneet pelastamaan Uniperia, joten Saksan valtio astui esiin ja osti Fortumilta sen osuuden Uniperista.

Saksan valtio maksoi Fortumille takaisin koko 8 miljardin euron tukipaketin sekä maksoi osakkeista 0,5 miljardia euroa. Näistä yhteenlaskettuna Fortumin tappiot Uniper-kaupoista olivat vajaa 6 miljardia euroa, mikä on heittämällä suurin tappio Suomen yrityshistoriassa. Tämä koettiin Suomessa kuitenkin torjuntavoitoksi. 

Fortum tiedotti vastaanottaneensa 0,5 miljardin kauppahinnan ja 4 miljardin euron osakaslainan 21.12.22., ja saavansa puuttuvista 4 miljardista 3 miljardia vuoden 2022 loppuun mennessä ja 1 miljardin kesäkuun 2023 lopussa. 

Ilmainen osakeanti

Hyödykkeitä, kuten sähkö ja kaasu, myyvät yhtiöt joutuvat tallettamaan vakuuksia, joilla varmistetaan näiden yhtiöiden likviditeetti. Koska näiden hyödykkeiden hinnan vaihtelu on ollut poikkeuksellisen suurta energiakriisistä johtuen, ovat hyödykkeitä myyvät yhtiöt joutuneet myös tallettamaan vakuuksia merkittävästi suurempia summia. 

Kuten arvata saattaa, eivät kaikki yhtiöt olleet valmistautuneet tällaiseen ja yhtiöitä ajautui konkurssiin. Fortumin kohdalla konkurssilta vältyttiin, mutta yhtiö on joutunut ottamaan erittäin suuria lainoja kattaakseen nämä tarvittavat vakuudet. 

Suomen valtio työntää taas lusikkaansa markkinatalouden soppaan sopimalla Fortumin kanssa 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta. Tästä rahoituksesta nostettiin jo 350 miljoonaa syyskuun lopussa, ja loput 2 000 miljoonaa on nostettavissa 31.3.2023 saakka. 

Sopimus on Suomen kansalaisille suuri riski, sillä jos Fortum ajautuu konkurssiin, on Suomen valtio entistä suuremmissa ongelmissa suuren omistusosuuden lisäksi myös yhtiölle myönnettyjen lainojen takia. 

Valtion ongelmat kun tuppaavat kasaantumaan kansalaisten maksettaviksi verojen muodossa. Lisäksi sopimukseen kuuluu myös ilmainen osakeanti Solidiumille, jossa Fortum pilkotaan pienempiin osiin ja annetaan nämä uudet osat Solidiumille. Tästä hyvästä muiden sijoittajien osakkeiden arvo laskee, kun osakkeiden kokonaismäärä nousee.

Järjestelystä järjestettiin kyllä yhtiökokous, jossa asiasta äänestettiin, mutta kun Solidium omistaa yli puolet yhtiön osakekannasta, on äänestyksen tulos aika selkeä jo ennen äänestystä. Tämän järjestelyn myötä Solidiumin omistusosuus nousi 50,76% => 51,26%

Taloudellinen tilanne ja Fortum osakkeen arvostus

Kalliit sähkönhinnat satavat pienellä viiveellä sähkönmyyjien taskuun, kunhan ne vaan pystytään ensin siirtämään asiakkaiden hintoihin ja selvitään pahimmat vaiheen yli. Tällainen pahin vaihe sähköyhtiölle on, kun he ovat tehneet kuluttajille määräaikaisia 12kk tai 24kk kiinteähintaisia sopimuksia 3-5 snt/kWh sopimuksia ja sähkönhinta lähtee nousuun. Näin halpoja sopimuksia tehtiin vielä lähes jokaiselle vielä vuonna 2021. 

Tällaisilla sopimuksilla sähkönmyyjät ottivat isoja tappiota vuonna 2022, sillä ne joutuivat ostamaan sähkön välillä jopa 10-kertaisella hinnalla, mitä pystyivät sen eteenpäin myymään. Pelkästään tämä aspekti ajoi jo alan yrityksiä konkurssiin.

Tämä yhdistettynä nousseisiin vakuusvaatimuksiin sekä sekoiluun Uniperin osalta, oli Fortumin konkurssi todella paljon lähempänä, kuin moni uskoo. Ilman Solidiumin massiivista omistusta yhtiöstä olisi Fortum ajautunut lähes varmasti konkurssiin, kuten markkinataloudessa kuuluukin.

Yhtiön taloudellinen tilanne on nyt kuitenkin jo parempi, mutta vuonna 2023 sähkömarkkinan vakuusarvot voivat vielä aiheuttaa päänvaivaa. Onneksi luottokumppani Suomen Valtio on taannut yhtiölle pohjattomat taskut. 

Seuraavaksi käymme läpi Fortumin tasetta, velkoja sekä analyytikoiden ennusteita. Lisäksi tutkimme mitä analyytikot ovat ennustaneet yhtiön tulokseksi ensi vuodelle ja mitä tämän vuoden tuloksesta todennäköisesti maksetaan osinkoa. Lisäksi käymme läpi vielä Fortumin osakkeen arvostusta verrokkeihin nähden. 

Tase ja velat

2022 Q3 raportissa Fortumin korolliset lainat olivat yhteensä 12 864 miljoonaa euroa, joista lyhytaikaisia lainoja oli 6 843 miljoonaa euroa. Tämän raportointikauden lopussa Fortum oli nostanut Solidiumin siltarahoituksesta 350 miljoonan erän, mikä tarkoittaa, että yhtiöllä on vielä 2 000 miljoonan euron edestä nostamattomia valmiusluottoja Solidiumilta. Tämä erä on nostettavissa 31.3.2023 saakka. 

Yrityksen tase on ottanut suurta osumaa erityisesti Uniper-kaupoista johtuen, ja 2022 kolmannen neljänneksen lopussa yhtiön taseen loppusumma oli 31 719 miljoonaa euroa. Yhtiön oma pääoma puolestaan oli 6 543 miljoonaa euroa. Molemmat ovat pudonneet huomattavasti aiemman vuoden luvuista, sillä vuoden 2021 lopussa yhtiön taseen loppusumma oli 146 991 miljoonaa euroa ja oma pääoma oli 13 665 miljoonaa euroa. 

Yhtiö tase parantuu paperilla kuitenkin huomattavasti jo 2022 Q4 raportin yhteydessä, sillä yhtiö on vastaanottanut 0,5 miljardia euroa Uniperin osakkeista sekä Uniper on maksanut Fortumille takasin 4 miljardin osakaslainan. Kuitenkin Venäjän liiketoimintojen arvo on 3,3 miljardia euroa ja sen tulevaisuus on vielä epävarma. 

Tulos 2023

Fortumin liikevoitto laski vuonna 2022 1277 miljoonaan euroon, kun vuoden 2021 tulos oli 4325 miljoonaa euroa. Liikevoitto tippui siis merkittävästi aiemmasta vuodesta.

Näin vuoden alussa analyytikoiden konsensus Fortumin nettotuloksesta vuonna 2023 on 1 803 miljoonaa euroa. Analyysiyhtiö Inderes on konservatiivisempi tuloksen osalta ja ennustaa 1 660 miljoonan euron nettotulosta.  

Fortumin osinko 2023

Osinko maksetaan aina edellisvuoden tuloksesta ja vuonna 2021 Fortumin nettotulokseksi tuli 739 miljoonan euroa. Fortumin osinko 2022 oli 1,14 euroa, ja se maksettiin 6.4.2022. Fortum on pitkään maksanut suurta osinkoa ja lukeutuu myös vuonna 2023 Suomen parhaiden osinko-osakkeiden joukkoon.

Erikoisen vuoden 2022 tuloksesta Fortum maksaa vuonna 2023 osinkoa yhteensä 0,91 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen 0,46 euroa maksetaan 24.4.2023. Toinen erä 0,45 euroa maksetaan 10.10.2023.

Arvostus vs verrokit

Yhtiön vuoden 2023 P/E kerroin tulee olemaan noin 8,1, joka on erittäin maltillinen ja selvästi alle yhtiön keskiarvon. Sijoittajan pitää ottaa huomioon, että vuosi 2023 tulee todennäköisesti olemaan huippu vuosi, jonka jälkeen yhtiön tulos tippuu. P/E taso tulee siis hyvin todennäköisesti nousemaan jo vuonna 2024. 

Fortum osakkeen P/E kerroin vuodelle 2023 on myös reilusti alle verrokkien arvostuksen, sillä verrokkien mediaani P/E-luku on 11. Näihin verrokkeihin kuuluu muun muassa Oersted (P/E 27), E.On (P/E 10) ja Engie (P/E 8,5). 

Erityisesti liiketoiminnot Venäjällä sekä niiden epävarmuus varmasti näkyvät osaltaan Fortum osakkeen arvostuksessa. Yhtiön riskiä pienentää kuitenkin joulukuussa päätökseen saatu Uniper sekoilu. 

Fortum osakkeen vuosi 2023

Toivottavasti emme näe Fortumilla enää koskaan näin katastrofaalista vuotta, kuin vuosi 2022 oli. Yhtiö onnistui kuitenkin suunnistamaan läpi vaikeuksien ja selvisi vuodesta yllättävän hyvin. 

Nyt kun Uniper-kaupasta on saatu jo kaikki varat taseeseen, mitä nyt 1 miljardi vielä puuttuu, niin on tästä hyvä lähteä rakentamaan uutta vuotta. Tälle vuodelle kysymysmerkiksi jää vielä ainakin Venäjän liiketoimintojen kohtalo. Fortum yrittää myydä niitä pois, mutta kauppahinta voi valua todella alhaiseksi. 

Toisaalta, jos sotatilanne vaikka helpottaisi, olisi tämä positiivinen yllätys Fortumin osakkeenomistajille. Moni on varmasti kirjannut jo alas nämä 3,3 miljardin euron arvoiset liiketoimet. 

Vuodesta 2023 odotetaan Fortumille loistavaa vuotta niin liikevaihdon, kuin tuloksenkin osalta. Valitettavasti tämän hetken näkymät vaikuttavat siltä, että sekä liikevaihto että tulos tulevat kuitenkin tippumaan tästä vuodesta eteenpäin. Erittäin halvat kertoimet tulevat siis nousemaan jatkossa, jos tulos tippuu. 

Fortumin osakkeeseen on mielestämme hinnoiteltu jo liian paljon viime vuoden epäonnistumisia sekä Venäjä riskiä, josta johtuen näemme osakkeella valoisan pörssivuoden 2023. Emme aseta yhtiöille tavoitehintoja, mutta osakkeen paluu 20 euron tuntumaan on mielestämme jopa todennäköistä. Tämä tarkoittaisi osakkeelle noin 30% nousua. 

Tuleva vuosi tulee osoittamaan millainen yhtiö Fortumista kuoriutuu näiden kriisien jälkeen. Yhtiö arvioi uudelleen strategiaansa, mutta selvää on se, että ydinliiketoiminta tulee olemaan pohjoismaisen sähköntuotanto ja hiilineutraalit tuotantotavat. Yhtiö julkaisee uuden strategiansa 2.3.2023. tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. 

FAQ:

Mikä oli Fortumin osinko vuonna 2022?

Fortum maksoi vuonna 2022 osinkoa 1,14€ osaketta kohden.

Mikä on Fortumin osinko vuonna 2023?

Fortum maksaa vuonna 2023 osinkoa 0,91€ osaketta kohden kahdessa erässä.

Mikä on Fortumin osingon maksupäivä 2023?

Fortumin osinko maksetaan kahdessa erässä ja maksupäivät vuonna 2023 ovat 24.4.2023 ja 10.10.2023.

Omistaako Fortum Uniperin?

Ei enää. Fortum omisti Uniperistä enemmistöosuuden, mutta myi sen vuoden 2022 aikana Saksan valtiolle. Fortum sai osakekaupasta 0,5 miljardia, kun se aikoinaan maksoi osakkeista 7 miljardia.

Kuinka paljon Fortum hävisi Uniper-kaupoissa?

Fortum hävisi lopulta noin vajaa 6 miljardia euroa Uniper-kaupoissa.

Onko Fortum käyttänyt Solidiumin siltarahoituksen?

Fortum ei ole käyttänyt vielä koko 2,35 miljardin siltarahoitusta, vaan 2 miljardia on vielä nostamattomia valmiusluottoja.

Kuinka paljon Suomen valtio omistaa Fortumista?

Suomen valtio omistaa sijoitusyhtiö Solidiumin kautta 51,26% Fortumin osakekannasta. 

Kuinka paljon Solidiumin omistus nousi ilmaisen osakeannin myötä?

Solidiumin omistusosuus Fortumissa nousi 50,76% => 51,26% osakeannin myötä. 

Kuinka monta osakesarjaa Fortum osakkeella on?

Fortum osaketta on vain yksi sarja.

Kuinka monta Fortum osaketta on?

Vuoden 2022 lopussa Fortum osakkeita oli laskettu liikkeeseen 897 264 465.

Onko Fortumilla osakeoptio-ohjelmaa?

Fortumin osakkeella ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Viimeinen optio-ohjelma päättyi 2009.

Saatat pitää myös näistä

Sijoittaminen fossiilisiin polttoaineisiin – ylituottoa tarjolla?

Öljyn kysyntä ennätyslukemissa Tänä kesänä sään ääri-ilmiöt ovat jälleen näyttäneet voimansa tulvien…

OP alkaa maksamaan korkoa omistaja-asiakkaiden käyttötileille

Kerroimme viime viikolla kuinka suuret suomalaiset pankit eivät tarjoa käyttötileille ollenkaan korkoa.…

Vuokramarkkinat elpymässä – selviä alueellisia eroja kuitenkin löytyy

Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n jäsenyritykset välittävät runsaasti vuokra-asuntoja Suomen suurin kiinteistövälitysverkosto, Suomen Kiinteistövälittäjät…