Vuokrankorotusilmoitus

Vuokrankorotus on varsin normaalia myös vuokrasuhteiden aikana, mutta aivan ehdoin tahdoin ei vuokranantaja saa vuokriaan korottaa. Vuokraa onkin mahdollista korottaa vain, jos vuokrankorotukseen koskevat ehdot on kirjattu selkeästi vuokrasopimukseen. Mikäli vuokrankorotuksen ehtoja ei ole eritelty vuokrasopimuksessa, voi vuokrankorotus olla toki myös mahdollista, mutta tässä tapauksessa vuokranantajan on neuvoteltava vuokralaisen kanssa asiasta kahden kesken.

Vuokran korottaminen onkin mahdollista pääosin kahdella eri tapaa: indeksiperusteisesti tai tasokorotuksella. Näistä vuokrankorotus-tyypeistä löydätkin lisätietoja myöhemmin tällä sivulla…

Muuta oli korotuksen tyyppi sitten mikä tahansa, on vuokranantajan kuitenkin tärkeää lähettää vuokralaiselleen kattava vuokrankorotusilmoitus, jossa ilmoitetaan sekä uuden vuokran suuruus, vuokran korotus perusteet sekä toki myös päivämäärä, josta lähtien vuokralaiselta uutta, korotettua vuokraan odotetaan suoritettavaksi.

Vuokrankorotusilmoitus malli (indeksikorotus)

Muokkaa indeksiperusteiseen vuokrankorotusilmoitus -malliin oikeat päivämäärät ja vuosiluvut, perus- ja tarkastusindeksin pisteluvut, vuokrankorotuksen suuruus sekä oikeat vuokrien määrät – sekä vanha että uusi vuokrasumma. Kerro vuokralaiselle myös, minä päivänä vuokrankorotus astuu voimaan.

Vaihda vuokrankorotusilmoituksen loppuun myös omat tietosi mallitietojen tilalle.

Vuokrankorotusilmoitus malli (tasokorotus)

Muokkaa tasokorotuksella suoritettavaan vuokrankorotusilmoitukseen oikeat päivämäärät ja vuosiluvut, oikea kohdeosoite, vuokran korotuksen prosenttiosuus, asunnon vanha ja uusi vuokra sekä se päivämäärä, jolloin vuokrankorotus tulee voimaan.

Vuokranantajan on toki hyvä päivittää myös omat yhteystiedot ilmoituksen loppuun.

Vuokrankorotusilmoitus -malli - Lataa ilmaiseksi

Mikäli vuokrankorotus on omistamasi sijoitusasunnon tai liiketilan suhteen ajankohtainen asia, kannattaa tästä korotuksesta tiedottaa vuokralaista sekä kirjallisesti – vaikka korotuksen perusteet olisikin eritelty vuokrasopimukseen. Vuokrankorotusilmoitus onkin hyvä toimittaa vuokralaiselle viimeistään yhtä kokonaista kuukautta ennen vuokrankorotus-päivämäärää.

Sijoituskohteet.fi tarjoaa kaikille käyttäjilleen ilmaiseksi ladattavat mallipohjat vuokrankorotusilmoituksen tekemiseen. Tarjolla on vuokrankorotusilmoitus-malli sekä indeksi- että tasokorotusta varten DOCX -tiedostomuodossa.

Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Vuokran korottaminen - huomioi nämä seikat

Vuokran korottaminen on siis mahdollista myös solmitun vuokrasuhteen aikana, mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että vuokranantajalla olisi vain mahdollisuus itse päättää vuokrankorotuksista oman mielensä mukaisesti. Yksipuolista oikeutta vuokran korottamiseen ei vuokranantajalla siis ikinä ole vaan korotuksesta täytyy sopia joko varsinaisessa vuokrasopimuksessa tai erikseen vuokralaisen kanssa. ”Yleinen kustannustason nousu” ei taasen ole riittävä peruste vuokran korotukseen.

Pääsääntöisesti vuokraa voidaan korottaa indeksikorotuksella, jolloin vuokra on sidottu johonkin yleisesti käytettävään indeksiin, ja useimmiten sitominen tehdään elinkustannusindeksiin. Tässä tapauksessa vuokran korotuksen peruste – sekä käytetty vertailuindeksi – onkin oltava nimettynä allekirjoitettuun vuokrasopimukseen selvästi. Vuokrasopimus täytyy myös sisältää se perusindeksi, jota käytetään verrokkina pistelukemien vertailussa.

Toinen korottamisen vaihtoehto on niin kutsuttu tasokorotus, jolloin vuokranantaja korottaa vuokraa kohtuullisesti esimerkiksi tietyn prosenttiosuuden verran. Kummassakin näissä vuokrankorotus-tavoissa piilee omat huomioitavat seikkansa, jotka vuokranantajan – sekä toki myös vuokralaisten – on hyvä tietää. Esimerkiksi vuokranantajan ilmoitus-velvollisuus on eriävä riippuen siitä, millä perusteella vuokraa lähdetään korottamaan.

Vuokranantajat voivat usein löytää perusteita kohteidensa vuokrien korottamiseen, mutta nyrkkisääntönä voitaneen mainita, että vuokrankorotuksissa kannattaa aina käyttää suurta harkintaa. Suuret korotukset saattavat nimittäin taittaa vuokratuotot nolliin, mikäli vuokralainen päättää nostaa kytkintä, ja etsiä itselleen uuden asunnon. Toisaalta, vuokran korottamatta jättäminen saattaa taasen vaikuttaa vuokrasuhteeseen huomattavan positiivisesti. Tästä syystä myös tekemättä jääneistä vuokrankorotuksista voi olla käypää tiedottaa vuokralaista.

Seuraavassa vielä lisätietoa kummastakin näistä vuokrankorotus-tavoista sekä siitä, miten vuokranantajan olisi hyvä näissä tapauksissa toimia.

Vuokrankorotus indeksiin perustuen

Vuokrankorottaminen voidaan sitoa johonkin indeksiin, mutta tässä tapauksessa nämä ehdot on siis kirjattava vuokrasopimukseen selkeästi. Vuokrasopimus tuleekin siis sisältää sekä sen, mihin indeksiin mahdollinen vuokrankorotus perustuu että sen, milloin vuokraa mahdollisesti korotetaan.

Useimmiten indeksiperusteinen vuokrankorotus sidotaan elinkustannusindeksiin. Jos näin tehdään, on vuokrasopimukseen myös kirjattava, minkä vuoden elinkustannusindeksiä käytetään vuokrankorottamisessa perusindeksinä – eli siis mihin elinkustannusindeksin muutoksia verrataan. Mikäli elinkustannusindeksin pistelukema kasvaa, lasketaan perusindeksin pistelukeman ja kohonneen, uuden pistelukeman prosentuaalinen muutos. Jos tämä prosenttimuutos on esimerkiksi 3%, voidaan vuokraa kohottaa tämän 3 prosentin verran.

Mikäli vuokraa korotetaan indeksiin perustuen, tulee vuokranantajan tiedottaa tästä vuokralaistaan hyvissä ajoin ennen varsinaista vuokrakorotuspäivää. Esimerkiksi yhtä kokonaista kalenterikuukautta pidetään tässä tapauksessa riittävänä aikana. Vuokrankorotusilmoitus tulee lähettää vuokralaiselle aina kirjallisesti, ja siitä täytyy ilmetä sekä uusi vuokrasumma että korotetun vuokran voimaantulopäivä.

Tasovuokrankorotus

Vuokrankorotus voidaan hoitaa myös siinä tapauksessa, mikäli vuokran korottamisesta ei olla vuokrasopimuksessa erikseen mitään sovittu. Tässä tapauksessa kyseessä on siis niin kutsuttu tasokorotus. Hyvä vuokratapa velvoittaa vuokranantajan kuitenkin neuvottelemaan tästä tasokorotuksesta vuokralaisensa kanssa peräti kuusi kuukautta ennen kuin mahdollinen vuokrankorotus astuu voimaan.

Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että vuokranantaja voi lähettää tasokorotukseen perustuvan vuokrankorotusilmoitukseen vähintään 6 kuukautta ennen vuokrankorotuspäivää vuokralaiselle, ja vuokralaisella on mahdollisuus päättää, hyväksyykö hän tämän korotuksen. Tasokorotus tulee kuitenkin olla aina kohtuullinen (ei enempää kuin 15%), ja uusi, korotettu vuokra tulee vastata kyseisen alueen käypää vuokratasoa. Yli 15%:n tasokorotukset voivat tulla kysymykseen vain sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa kyseiseen asuntoon tehdään selkeitä parannuksia tai asuinkokemusta edistäviä korjauksia.

Mikäli vuokralainen ei sitten tällaista yksittäistä tasokorotusta hyväksy, on vuokranantajalla mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus irtisanomissäännösten mukaisesti. Irtisanomisen ohessa vuokranantajan on hyvä myös ilmoittaa, millä vuokratasolla kyseinen vuokrasopimus voisi vielä jatkua, ja milloin vuokralaisen olisi jatkopäätös tehtävä, mikäli hän haluaisi että irtisanominen raukeaisi.