Vuokrasopimuksen irtisanominen

Mikäli jompi kumpi vuokrasopimuksen osapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen, on tämä irtisanominen suoritettava aina kirjallisesti – ja todistetusti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sen lisäksi, eli esimerkiksi suullisesti ilmoitettu irtisanominen ei ole riittävä. Irtisanomisilmoituksen todistettavuus merkkaa taasen sitä, että vastaanottajan on kuitattava ilmoitus vastaanotetuksi – tai vaihtoehtoisesti todistajan on todistettava, että vastaanottaja on vastaanottanut ilmoituksen.

Näistä vuokranantajan tuleekin aina pyytää vuokralaiselta vuokrasopimuksen irtisanominen esimerkiksi irtisanomislomakkeen avulla.

Valtaosa vuokrasopimusten irtisanomisista tapahtuu juurikin vuokralaisen toimesta, mutta toisinaan myös vuokranantaja voi joutua irtisanomaan vuokrasopimuksen erinäisistä syistä. Pelisäännöt ovat kuitenkin irtisanomisen suhteen osapuolilla hieman erilaiset muun muassa irtisanomisajan suhteen, mutta tärkeää on myös muistaa, että vuokralainen voi irtisanoa vuokrasopimuksen ilman mitään esitettyä syytä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, etteikö vuokrasopimuksen irtisanomisesta pitäisi pyytää vuokralaiselta asianmukaista, kirjallista ilmoitusta.

Vuokrasopimuksen irtisanominen lomake - Lataa ilmaiseksi

Sijoituskohteet.fi -palveluun rekisteröityneet käyttäjät pääsevät lataamaan ilmaisen vuokrasopimuksen irtisanomislomake -mallin sekä PDF- että DOCX-tiedostomuodoissa. Voit siis tulostaa vuokrasopimuksen irtisanomislomakkeen, täyttää sen käsin ja toimittaa sen sitten todistettavasti vuokranantajalle.

Vuokranantajat voivat myös tulostaa kyseisen lomakkeen, ja toimittaa sen täytettäväksi vuokralaiselleen, mikäli hän on halukas vuokrasopimuksen syystä tai toisesta irtisanomaan.

Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokralaisen toimesta

Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset päättyvät siis vuokralaisen suorittamaan irtisanomiseen, esimerkiksi uudelleenmuuton tai muun elämäntilanteeseen liittyvän muutoksen vuoksi. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisen on toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus vuokranantajalle, ja vuokralaisen puolesta vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kokonainen kuukausi.

Tämä irtisanomisaika alkaakin aina sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin vuokranantaja on vastaanottanut vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen. Tähän kannattaakin kiinnittää huomiota, sillä esimerkiksi kuukauden viimeisinä päivinä postitse lähetetty irtisanomisilmoitus löytyy useimmiten perille vuokranantajalle vasta seuraavan kuun alussa. Tällöin 1 kuukauden irtisanomisaika lähtee kulumaan vasta tuon seuraavan kuukauden viimeisestä päivästä. Vuokralainen voi toimittaa irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle joko kasvotusten, postitse tai esimerkiksi sähköpostitse liitetiedostona. Jälkimmäisissä tapauksissa vuokranantaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi viestivastauksella.

Eli mikäli vuokranantaja on vastaanottanut vuokralaisen lähettämän irtisanomisilmoituksen esimerkiksi 3.7., 15.7. tai 24.7. päivinä, päättyy vuokrasopimus kaikissa näissä tapauksissa elokuun lopussa. Vuokralaisen puolelta 1 kuukauden irtisanomisaika on aina vakio, eikä siitä voida poiketa erillisillä vuokrasopimuksen ehdoilla.

Toisin sanoen, mikäli vuokralainen haluaa muuttaa asunnosta tietyn kuun loppuun mennessä, on irtisanomisilmoitus oltava vuokranantajan hyppysissä jo edeltävän kuukauden päivinä.

Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen myös ilman syytä tai muuta perustetta, eli kirjalliseen irtisanomisilmoitukseen ei siis vuokralaisen tarvitse mitään perusteluita irtisanomisesta runoilla. Vuokralaisen kannattaa kuitenkin sisällyttää vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitukseen muun muassa oma tilinumeronsa, jonne vuokranantaja voi palauttaa vuokravakuuden/takuuvuokran. Asiasta voi toki sopia vuokranantajan kanssa myös erikseen.

Huomio mahdollinen vuosisitoumus!

On myös syytä huomioida, että toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasopimuksissa voi olla mukana myös vuosisitoumuksen tunnettu ehto, mikä tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että vuokralainen sitoutuu vuokraamaan kohteen vähintään yhdeksi vuodeksi.

Tässä tapauksessa irtisanomisen voi suorittaa siis aikaisintaan 11 kuukauden päästä siitä hetkestä, kun vuokrasuhde on alkanut. Mikäli vuokralainen irtisanoo tällaisella sopimusehdolla varustetun vuokrasopimuksen ennen aikojaan, voi hän joutua maksamaan vuokranantajalle vuokrasopimuksessa mainitun sopimussakon, joka on suuruudeltaan usein 1-2 kuukauden vuokran verran.

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen kirjallinen ja todistettava toimitusvelvollisuus pätee samaan tapaan myös siinä tapauksessa, mikäli vuokranantaja on irtisanomassa sopimusta. Vuokranantajan tuleekin siis toimittaa vuokralaiselle kirjallinen ilmoitus sopimuksen irtisanomisesta, mutta tässä tapauksessa irtisanomiseen on esitettävä myös irtisanomisperuste sekä vuokrasopimuksen päättymisen ajankohta.

Tämän irtisanomisperusteen tulee myös olla niin sanotusti ”hyvän tavan mukainen”, kuten esimerkiksi se, että vuokrattu huoneisto tullaan peruskorjaamaan tai myymään eteenpäin, tai että vuokranantajan joku lähisukulainen – tai vuokranantaja itse – muuttaa kyseiseen huoneistoon asumaan. Esimerkiksi huoneiston uudelleenvuokraaminen korkeamman vuokratuoton saamiseksi ei on hyvän tavan vastainen irtisanomisperuste.

Kun vuokrasopimuksen irtisanotaan vuokranantajan toimesta, ovat siis myös irtisanomisajat pidemmät. Mikäli irtisanottava vuokrasopimus on ollut voimassa alle vuoden verran, on irtisanomisaika kolme kuukautta, mutta jos vuokrasopimus on voimassa yli yhden vuoden, on irtisanomisaika taasen jopa kuusi kuukautta. Myös nämä irtisanomisajat ovat laissa määrättyjä, eli niitä ei voida muuttaa toiseen muotoon vuokrasopimuksella. Mikäli siis vuokrasopimuksessa kerrotaan eriävistä irtisanomisajoista, on kyseinen vuokrasopimus ole pätevä, sillä se on toisin sanoen lain vastainen.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Yllä kerrottiin toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten irtisanomisesta kummankin osapuolen näkökulmasta, mutta määräaikaisissa vuokrasopimuksissa irtisanomiseen liittyvät seikat totta kai eroavat. Määräaikaisia vuokrasopimuksia ei nimittäin ole lähtökohtaisesti mahdollista irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta kesken sopimuskauden muutoin kuin painavasta syystä johtuen.

Vuokralaisen osalta tällainen painava syy, jonka nojalla määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen voi olla mahdollista, voivat olla muun muassa jokin sairaus tai vamma, jotka edellyttävät muuttoa ja täten sopimuksen päättämistä. Myös vuokralaisen muutto toiselle paikkakunnalle esimerkiksi oman tai puolison työn tai vaihtoehtoisesti opiskeluiden vuoksi, voi muodostaa määräaikaiselle vuokrasopimukselle tarvittavan perusteen irtisanomiseen.

Vuokranantajan puolesta määräaikainen vuokrasopimus on taasen mahdollista irtisanoa vain niinikään jostakin painavasta syystä tai perusteesta johtuen. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi vaikkapa se, että vuokranantaja itse – tai vuokranantajan läheinen perheenjäsen – tarvitsee kyseisen huoneiston käyttöönsä jostakin ennalta-arvaamattomasta syystä.

Määräaikainenkin vuokrasopimus on siis irtisanottavissa, mutta irtisanomiselle on löydyttävä aina jokin suuri peruste – oli irtisanova osapuoli sitten kumpi tahansa. Määräaikaisen vuokrasopimuksen ennenaikaisessa irtisanomisessa muodostuu kuitenkin usein erinäisiä korvauksia, joita irtisanovan osapuolen tulee tilanteessa suorittaa. Esimerkiksi, jos vuokralainen joutuu irtisanomaan määräaikaisen sopimuksen, voi vuokranantaja vaatia vuokralaiselta maksuun ainakin osaa vuokrasopimuksen lopuista vuokraeristä. Mikäli vuokralainen löytää kyseiseen huoneistoon uuden vuokralaisen välittömästi vaikkapa omasta lähipiiristään, voi vuokranantaja hyvinkin hyväksyä irtisanomisen ilman tulevien vuokraerien perintää – tällöin kun vuokranantaja ei itse erinäisiä kuluja vuokranmenetysten ja/tai uuden vuokralaisen etsimisen vuoksi.

Mikäli määräaikainen vuokrasopimus onkin tarpeen irtisanoa, on asiasta syytä keskustella toisen sopimuksen osapuolen kanssa, ja täten katsoa, voidaanko asiaan löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Se osapuoli, joka hyväksyy määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen, onkin oikeutettu saamaan kohtuullisen korvauksen tällaisen sopimuksen irtisanomisesta. Korvausvaatimuksissa kannattaa pitää maltti mukana.

Mikäli irtisanomisasiaan ei löydy ratkaisua osapuolten välisen keskinäisen sopimisen muodossa, voi irtisanova osapuoli viedä asian myös tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Vuokrasopimuksen irtisanominen - yhteenveto:

Vuokrasopimuksen irtisanomisessa kannattaa siis pitää mielessä aina kolme asiaa: ilmoittaminen, irtisanomisajat sekä yhteinen sopiminen. Näistä ensimmäinen on tärkeää oli vuokrasopimuksen tyyppi sitten toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen, ja irtisanomisilmoitus tuleekin toimittaa sopimuksen toiselle osapuolelle aina kirjallisessa muodossa.

Tällaisen kirjallisen ilmoittamisen apuna toimiikin netistä löytyvät irtisanomislomake -mallit, jotka täyttämällä (ja lähettämällä) ilmoittaminen hoituu parhaiten pelisääntöjen mukaan. Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitukseen on myös saatava aina kuittaus toiselta osapuolelta, eli irtisanomisilmoitus on siis löydettävä vastaanottavalle osapuolelle perille todistettavasti.

Irtisanomisajat tulevat puheeksi toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia irtisanoessa, ja nämä ajat eroavat toisistaan sen mukaan, kumpi osapuolista on vuokrasopimusta purkamassa. Vuokralaisen osalta toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Vuokranantajan osalta irtisanomisaika on 3 kuukautta vain, mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa alle 1 vuoden – muutoin irtisanomisaika on vuokranantajan osalta 6 kuukautta.

Sopiminen tulee taasen tapetille siinä tapauksessa, mikäli irtisanottavana on määräaikainen vuokrasopimus. Tällainen määräaikainen vuokrasopimus on irtisanottavissa kumman tahansa osapuolen toimesta, mutta vain ja ainoastaan jostakin painavasta syystä. Ja tällaisessakin tapauksessa toinen osapuoli on oikeutettu saamaan kohtuullisen korvauksen irtisanomisesta aiheutuvista kuluista.